Textiles

Vintage Turkish Textile Pillow

$625.00

Vintage Turkish Textile Pillow

$625.00

Antique French Textile Pillow in Blue Floral

$625.00

Antique French Textile Pillow in Blue Floral

$625.00

Antique Suzani Textile Pillow

$825.00

Antique Suzani Textile Pillow

$825.00

19th Century Central Asia Textile Pillow

SOLD

19th Century Central Asia Textile Pillow

SOLD

Rare Embroidery Textile Pillow

$2,200.00

Rare Embroidery Textile Pillow

$2,200.00

Rare Embroidery Textile Pillow

$2,200.00

Rare Embroidery Textile Pillow

$2,200.00

Rare Embroidered Textile Pillow

$2,450.00

Rare Embroidered Textile Pillow

$2,450.00

Antique African Indigo Stripe Pillow

$885.00

Antique African Indigo Stripe Pillow

$885.00

Antique African Indigo Stripe Pillow

$885.00

Antique African Indigo Stripe Pillow

$885.00

Vintage Central Asia Embroidery Textile Pillow

SOLD

Vintage Central Asia Embroidery Textile Pillow

SOLD

Vintage Central Asia Embroidery Textile Pillow

SOLD

Vintage Central Asia Embroidery Textile Pillow

SOLD

Rare 18th Century Silk Ottoman (Greek Island) Embroidery Pillow

$2,450.00

Rare 18th Century Silk Ottoman (Greek Island) Embroidery Pillow

$2,450.00

19th Century Moroccan Textile Pillow

$375.00

19th Century Moroccan Textile Pillow

$375.00

19th Century Moroccan Textile Pillow

$375.00

19th Century Moroccan Textile Pillow

$375.00

18th Century Turkish Embroidery Lumbar Pillow

$1,650.00

18th Century Turkish Embroidery Lumbar Pillow

$1,650.00

Vintage Central Asia Blue Embroidery Textile Pillow

$550.00

Vintage Central Asia Blue Embroidery Textile Pillow

$550.00

Antique Central Asia Indigo Pillow

$525.00

Antique Central Asia Indigo Pillow

$525.00

Vintage Suzani Element Textile Pillow

$350.00

Vintage Suzani Element Textile Pillow

$350.00

19th Century Uzbekistan Suzani Wall Hanging

$3,200.00

19th Century Uzbekistan Suzani Wall Hanging

$3,200.00

19th Century Central Asia Textile Lumbar Pillow

$1,050.00

19th Century Central Asia Textile Lumbar Pillow

$1,050.00

Limited Edition Antique Textile Pillow

$975.00

Limited Edition Antique Textile Pillow

$975.00

19th Century Central Asia Textile Lumbar Pillow

$1,850.00

19th Century Central Asia Textile Lumbar Pillow

$1,850.00

Limited Edition Antique Textile Pillow

$1,100.00

Limited Edition Antique Textile Pillow

$1,100.00

18th Century Textile Pillow With Metallic Thread

$2,450.00

18th Century Textile Pillow With Metallic Thread

$2,450.00

19th Century Wood Block Textile Pillow

$975.00

19th Century Wood Block Textile Pillow

$975.00

Rare 18th Century Turkish Textile Pillow

$2,200.00

Rare 18th Century Turkish Textile Pillow

$2,200.00

Rare 18th Century Turkish Textile Pillow

$2,200.00

Rare 18th Century Turkish Textile Pillow

$2,200.00

Rare Embroidery Textile Large Lumbar Pillow

$2,550.00

Rare Embroidery Textile Large Lumbar Pillow

$2,550.00

18th Century Turkish Embroidery Textile Pillow

$1,450.00

18th Century Turkish Embroidery Textile Pillow

$1,450.00

Limited Edition Antique Textile Pillow

$1,100.00

Limited Edition Antique Textile Pillow

$1,100.00

19th Century Central Asia Textile Lumbar Pillow

$825.00

19th Century Central Asia Textile Lumbar Pillow

$825.00

Limited Edition Antique Textile Pillow

$975.00

Limited Edition Antique Textile Pillow

$975.00

19th Century Central Asia Textile Lumbar Pillow

$1,850.00

19th Century Central Asia Textile Lumbar Pillow

$1,850.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,250.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,250.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,250.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,250.00

19th Century African Indigo Textile Pillow

$875.00

19th Century African Indigo Textile Pillow

$875.00

19th Century African Indigo Textile Pillow

$875.00

19th Century African Indigo Textile Pillow

$875.00

Antique African Indigo Stripe Pillow

$950.00

Antique African Indigo Stripe Pillow

$950.00

19th Century Central Asia Textile Lumbar Pillow

$2,250.00

19th Century Central Asia Textile Lumbar Pillow

$2,250.00

Vintage Central Asia Embroidery Textile Pillow

$675.00

Vintage Central Asia Embroidery Textile Pillow

$675.00

Rare 18th Century Textile Pillow

$1,200.00

Rare 18th Century Textile Pillow

$1,200.00

Antique African Indigo Stripe Pillow

$825.00

Antique African Indigo Stripe Pillow

$825.00

Antique African Indigo Stripe Pillow

$825.00

Antique African Indigo Stripe Pillow

$825.00

20th Century Indonesian Batik Textile Pillow

$925.00

20th Century Indonesian Batik Textile Pillow

$925.00

20th Century Indonesian BatikTextile Pillow

SOLD

20th Century Indonesian BatikTextile Pillow

SOLD

Rare 18th Century Silk Ottoman (Greek Island) Embroidery Pillow

$2,450.00

Rare 18th Century Silk Ottoman (Greek Island) Embroidery Pillow

$2,450.00

Rare 18th Century Silk Ottoman (Greek Island) Embroidery Pillow

$3,250.00

Rare 18th Century Silk Ottoman (Greek Island) Embroidery Pillow

$3,250.00

Rare Persian Flat Weave Striped Silk Texile Lumbar Pillow

$3,200.00

Rare Persian Flat Weave Striped Silk Texile Lumbar Pillow

$3,200.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$925.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$925.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

SOLD

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

SOLD

Antique Indonesian Ikat Textile Pillow

$1,100.00

Antique Indonesian Ikat Textile Pillow

$1,100.00

19th Century African Indigo Textile Pillow

$875.00

19th Century African Indigo Textile Pillow

$875.00

19th Century African Indigo Textile Pillow

$875.00

19th Century African Indigo Textile Pillow

$875.00

18th Century Turkish Embroidery Lumbar Pillow

$3,200.00

18th Century Turkish Embroidery Lumbar Pillow

$3,200.00

19th Century African Indigo Textile Pillow

$2,200.00

19th Century African Indigo Textile Pillow

$2,200.00

Rare Turkish Embroidery Textile Pillow

$1,250.00

Rare Turkish Embroidery Textile Pillow

$1,250.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,450.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,450.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,450.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,450.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,450.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,450.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,450.00

18th Century Turkish Embroidery Pillow

$1,450.00

18th Century Turkish Embroidery Lumbar Pillow

$2,800.00

18th Century Turkish Embroidery Lumbar Pillow

$2,800.00

18th Century Turkish Embroidery Lumbar Pillow

$2,600.00

18th Century Turkish Embroidery Lumbar Pillow

$2,600.00

Huge 17th Century Ottoman Textile Lumbar Pillow

$3,600.00

Huge 17th Century Ottoman Textile Lumbar Pillow

$3,600.00

18th Century Turkish Embroidery Lumbar Pillow

$3,600.00

18th Century Turkish Embroidery Lumbar Pillow

$3,600.00

Vintage Textile Pillow

$725.00

Vintage Textile Pillow

$725.00

Rare Suzani Textile Pillow

$925.00

Rare Suzani Textile Pillow

$925.00

19th Century Turkish Embroidery pillow

SOLD

19th Century Turkish Embroidery pillow

SOLD

19th Century Turkish Embroidery Pillow

SOLD

19th Century Turkish Embroidery Pillow

SOLD

Vintage Persian Hand-Blocked Textile Large Lumbar Pillow

$825.00

Vintage Persian Hand-Blocked Textile Large Lumbar Pillow

$825.00

Antique Central Asia Textile Pillow

$725.00

Antique Central Asia Textile Pillow

$725.00

18th Century Turkish Textile Element Pillow

$875.00

18th Century Turkish Textile Element Pillow

$875.00

Vintage Indigo Embroidered Pillow

$550.00

Vintage Indigo Embroidered Pillow

$550.00

18th Century Turkish Embroidery Textile Element Pillow

$875.00

18th Century Turkish Embroidery Textile Element Pillow

$875.00

Vintage Indonesian Ikat Textile Pillow

$925.00

Vintage Indonesian Ikat Textile Pillow

$925.00

Rare 18th Century Turkish Textile Extra Large Lumbar Pillow

$2,150.00

Rare 18th Century Turkish Textile Extra Large Lumbar Pillow

$2,150.00

18th Century Turkish Textile Pillow

$1,650.00

18th Century Turkish Textile Pillow

$1,650.00

Limited Edition Vintage Batik Textile Pillow

$850.00

Limited Edition Vintage Batik Textile Pillow

$850.00

Limited Edition Vintage Indonesian Textile Pillow

$925.00

Limited Edition Vintage Indonesian Textile Pillow

$925.00

Vintage Turkish Textile Pillow

$925.00

Vintage Turkish Textile Pillow

$925.00

Huge Indigo and Embroidery Central Asia Textile Lumbar Pillow

$2,250.00

Huge Indigo and Embroidery Central Asia Textile Lumbar Pillow

$2,250.00

Vintage Embroidery Textile Pillow

$775.00

Vintage Embroidery Textile Pillow

$775.00

Antique Batik and Embroidery Textile Pillow

$825.00

Antique Batik and Embroidery Textile Pillow

$825.00

French Wood Block Print Pillow

$825.00

French Wood Block Print Pillow

$825.00

Vintage Linen Embroidery Pillow

$450.00

Vintage Linen Embroidery Pillow

$450.00

19th Century French Textile Pillow

$825.00

19th Century French Textile Pillow

$825.00

19th Century French Textile Pillow

$825.00

19th Century French Textile Pillow

$825.00

19th Century French Textile Pillow

$725.00

19th Century French Textile Pillow

$725.00

19th Century French Textile Pillow

$725.00

19th Century French Textile Pillow

$725.00

Large 19th Century French Textile Lumbar Pillow

$2,200.00

Large 19th Century French Textile Lumbar Pillow

$2,200.00

19th Century French Textile Pillow

$675.00

19th Century French Textile Pillow

$675.00

Vintage Persian Hand-blocked Textile Pillow

$825.00

Vintage Persian Hand-blocked Textile Pillow

$825.00

19th Century French Textile Pillow

$675.00

19th Century French Textile Pillow

$675.00

Large 19th Century French Textile Lumbar Pillow

$2,200.00

Large 19th Century French Textile Lumbar Pillow

$2,200.00

19th Century French Textile Pillow

$775.00

19th Century French Textile Pillow

$775.00

19th Century French Textile Pillow

$775.00

19th Century French Textile Pillow

$775.00

19th Century French Stripe Textile Pillow

$950.00

19th Century French Stripe Textile Pillow

$950.00

19th Century French Textile Pillow

$825.00

19th Century French Textile Pillow

$825.00

19th Century French Textile Pillow

$825.00

19th Century French Textile Pillow

$825.00

19th Century French Stripe Textile Pillow

$950.00

19th Century French Stripe Textile Pillow

$950.00

French Wood Block Print Pillow

$925.00

French Wood Block Print Pillow

$925.00

19th Century French Textile Pillow

$675.00

19th Century French Textile Pillow

$675.00

19th Century French Textile Pillow

$675.00

19th Century French Textile Pillow

$675.00

Vintage Indigo Textile Lumbar Pillow

$825.00

Vintage Indigo Textile Lumbar Pillow

$825.00

Vintage Indigo Textile Lumbar Pillow

$825.00

Vintage Indigo Textile Lumbar Pillow

$825.00

Vintage Indonesian Batik Pillow

$675.00

Vintage Indonesian Batik Pillow

$675.00

Vintage Indonesian Batik Pillow

$675.00

Vintage Indonesian Batik Pillow

$675.00

Vintage Turkish Embroidery Textile Pillow

$1,050.00

Vintage Turkish Embroidery Textile Pillow

$1,050.00

Vintage Turkish Embroidery Textile Pillow

$1,050.00

Vintage Turkish Embroidery Textile Pillow

$1,050.00

Vintage Central Asia Embroidery Textile Pillow

$725.00

Vintage Central Asia Embroidery Textile Pillow

$725.00

Vintage Turkish Embroidery Pillow

$725.00

Vintage Turkish Embroidery Pillow

$725.00

18th Century Turkish Textile Pillow

$825.00

18th Century Turkish Textile Pillow

$825.00

Large Vintage Embroidery Textile Lumbar Pillow

$975.00

Large Vintage Embroidery Textile Lumbar Pillow

$975.00

Limited Edition Turkish Embroidery on Striped HomeSpun Linen Lumbar Pillow

$1,500.00

Limited Edition Turkish Embroidery on Striped HomeSpun Linen Lumbar Pillow

$1,500.00

Large Vintage Indonesian Print Textile Lumbar Pillow

$1,250.00

Large Vintage Indonesian Print Textile Lumbar Pillow

$1,250.00

Exceptional Ottoman Textile Pillow

$1,050.00

Exceptional Ottoman Textile Pillow

$1,050.00

Exceptional Ottoman Textile Pillow

$1,050.00

Exceptional Ottoman Textile Pillow

$1,050.00

Vintage Turkish Ottoman Print Textile Pillow

$775.00

Vintage Turkish Ottoman Print Textile Pillow

$775.00

Vintage Turkish Embroidery Textile Pillow

$1,050.00

Vintage Turkish Embroidery Textile Pillow

$1,050.00

Vintage Turkish Embroidery Textile Pillow

$975.00

Vintage Turkish Embroidery Textile Pillow

$975.00

Exceptional Ottoman Textile Pillow

$1,050.00

Exceptional Ottoman Textile Pillow

$1,050.00

Large Lumbar Pillow of Antique Turkish Metallic Embroidery

$1,450.00

Large Lumbar Pillow of Antique Turkish Metallic Embroidery

$1,450.00

Vintage Indonesian textile pillow

$550.00

Vintage Indonesian textile pillow

$550.00

Vintage Indonesian textile pillow

$550.00

Vintage Indonesian textile pillow

$550.00

Vintage Textile Central Asia Pillow

$650.00

Vintage Textile Central Asia Pillow

$650.00

Vintage Woven Indonesian Textile Pillow

$575.00

Vintage Woven Indonesian Textile Pillow

$575.00

Vintage Linen Batik Pillow

$625.00

Vintage Linen Batik Pillow

$625.00

Vintage Linen Batik Pillow

$625.00

Vintage Linen Batik Pillow

$625.00

Vintage Linen Batik Pillow

$625.00

Vintage Linen Batik Pillow

$625.00

Vintage Linen Batik Pillow

$650.00

Vintage Linen Batik Pillow

$650.00

19th Century Turkish Metallic Thread Textile Pillow

$975.00

19th Century Turkish Metallic Thread Textile Pillow

$975.00

19th Century Turkish Metallic Thread Textile Pillow

$1,250.00

19th Century Turkish Metallic Thread Textile Pillow

$1,250.00

Vintage Textile Pillow

$675.00

Vintage Textile Pillow

$675.00

Vintage Woven Textile Pillow

$675.00

Vintage Woven Textile Pillow

$675.00

Vintage Central Asia Textile Pillow

$625.00

Vintage Central Asia Textile Pillow

$625.00

Vintage Indonesian Textile Lumbar Pillow

$675.00

Vintage Indonesian Textile Lumbar Pillow

$675.00

Vintage Central Asia Textile Pillow

$675.00

Vintage Central Asia Textile Pillow

$675.00

Vintage Batik Textile Pillow

$575.00

Vintage Batik Textile Pillow

$575.00

Vintage Linen Batik Pillow

$650.00

Vintage Linen Batik Pillow

$650.00

Vintage Textile Pillow

$725.00

Vintage Textile Pillow

$725.00

Antique French Textile Pillow

$950.00

Antique French Textile Pillow

$950.00

Antique French Textile Pillow

$950.00

Antique French Textile Pillow

$950.00

Antique Embroidery Textile Pillow

$1,050.00

Antique Embroidery Textile Pillow

$1,050.00

Antique Embroidery Textile Pillow

$1,050.00

Antique Embroidery Textile Pillow

$1,050.00

Large Vintage Embroidery Textile Lumbar Pillow

$1,150.00

Large Vintage Embroidery Textile Lumbar Pillow

$1,150.00

Vintage Textile Pillow

$1,250.00

Vintage Textile Pillow

$1,250.00

Vintage Textile Pillow

$1,250.00

Vintage Textile Pillow

$1,250.00

Vintage Woven Textile Pillow

$675.00

Vintage Woven Textile Pillow

$675.00

Vintage Woven Textile Pillow

$675.00

Vintage Woven Textile Pillow

$675.00

Vintage Textile Pillow

$675.00

Vintage Textile Pillow

$675.00

Vintage Printed Linen Textile Pillow

$725.00

Vintage Printed Linen Textile Pillow

$725.00

Vintage Printed Linen Textile Pillow

$725.00

Vintage Printed Linen Textile Pillow

$725.00

Vintage Printed Linen Textile Pillow

$725.00

Vintage Printed Linen Textile Pillow

$725.00

Vintage Textile Pillow

$725.00

Vintage Textile Pillow

$725.00

Vintage Embroidery Textile Pillow

$650.00

Vintage Embroidery Textile Pillow

$650.00

Vintage Indonesian Batik Large Lumbar Pillow

$975.00

Vintage Indonesian Batik Large Lumbar Pillow

$975.00

18th Century Turkish Textile Pillow

$725.00

18th Century Turkish Textile Pillow

$725.00

Vintage Indonesian Indigo Batik Textile Pillow

$725.00

Vintage Indonesian Indigo Batik Textile Pillow

$725.00

Vintage Indigo and Embroidery Pillow

$775.00

Vintage Indigo and Embroidery Pillow

$775.00

Vintage Turkish Kelim Rug

$3,400.00

Vintage Turkish Kelim Rug

$3,400.00

Vintage French Wood Block Textile Pillow

$625.00

Vintage French Wood Block Textile Pillow

$625.00

Vintage African Indigo Pillow

$725.00

Vintage African Indigo Pillow

$725.00

Indonesian Indigo Pillow

$750.00

Indonesian Indigo Pillow

$750.00

Antique Suzani Textile Pillow

$625.00

Antique Suzani Textile Pillow

$625.00

19th Century Embroidered Textile Pillow

$950.00

19th Century Embroidered Textile Pillow

$950.00

Vintage Indigo Textile Pillow

$625.00

Vintage Indigo Textile Pillow

$625.00

Vintage Indigo Texile Pillow

$625.00

Vintage Indigo Texile Pillow

$625.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$725.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$725.00

Antique Central Asia Textile Pillow

$850.00

Antique Central Asia Textile Pillow

$850.00

Antique Indonesian Textile Pillow

$750.00

Antique Indonesian Textile Pillow

$750.00

Vintage Indonesian Batik Large Lumbar Pillow

$1,050.00

Vintage Indonesian Batik Large Lumbar Pillow

$1,050.00

Indigo Stripe Textile Lumbar Pillow

$575.00

Indigo Stripe Textile Lumbar Pillow

$575.00

Vintage Suzani Textile Lumbar Pillow

$675.00

Vintage Suzani Textile Lumbar Pillow

$675.00

Vintage Turkish Kilm Rug

$3,800.00

Vintage Turkish Kilm Rug

$3,800.00

Vintage Striped Indigo Textile Pillow

$650.00

Vintage Striped Indigo Textile Pillow

$650.00

Vintage Indigo Texile Pillow

$525.00

Vintage Indigo Texile Pillow

$525.00

Antique Central Asia Textile Pillow

$775.00

Antique Central Asia Textile Pillow

$775.00

Antique Suzani Textile Pillow

$575.00

Antique Suzani Textile Pillow

$575.00

Antique Suzani Textile Pillow

$1,450.00

Antique Suzani Textile Pillow

$1,450.00

Vintage Central Asia Textiles Pillow

$875.00

Vintage Central Asia Textiles Pillow

$875.00

Vintage Central Asia Textile Embroidered Pillow

$425.00

Vintage Central Asia Textile Embroidered Pillow

$425.00

Vintage Block Print Textile Pillow

$625.00

Vintage Block Print Textile Pillow

$625.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$725.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$725.00

Vintage Central Asia Textile Embroidered Pillow

$425.00

Vintage Central Asia Textile Embroidered Pillow

$425.00

Vintage Central Asia Textile Pillow

$725.00

Vintage Central Asia Textile Pillow

$725.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$725.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$725.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$625.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$625.00

Indigo Embroidery Textile Pillow

$575.00

Indigo Embroidery Textile Pillow

$575.00

Rare 19th Century Embroidery Textile Pillow

$2,150.00

Rare 19th Century Embroidery Textile Pillow

$2,150.00

Large Lumbar Pillow of 19th Century Turkish Textile

$975.00

Large Lumbar Pillow of 19th Century Turkish Textile

$975.00

Vintage Indonesian Batik Textile Tribal Textile Pillow

$770.00

Vintage Indonesian Batik Textile Tribal Textile Pillow

$770.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$725.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$725.00

Antique Persian Textile Pillow

$750.00

Antique Persian Textile Pillow

$750.00

Vintage Embroidery Textile Pillow

$775.00

Vintage Embroidery Textile Pillow

$775.00

Vintage Indonesian Textile Pillow

$825.00

Vintage Indonesian Textile Pillow

$825.00

Vintage Turkish Modern Rug

$5,800.00

Vintage Turkish Modern Rug

$5,800.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$775.00

Vintage Indonesian Batik Textile Pillow

$775.00

Vintage Block Print Textile Lumbar Pillow

$650.00

Vintage Block Print Textile Lumbar Pillow

$650.00

Antique African Textile Pillow

$725.00

Antique African Textile Pillow

$725.00

18th Century Turkish Metallic Thread Pillow

$825.00

18th Century Turkish Metallic Thread Pillow

$825.00

Antique Central Asia Textile Pillow

$825.00

Antique Central Asia Textile Pillow

$825.00

Vintage Indigo Textile Pillow

$650.00

Vintage Indigo Textile Pillow

$650.00

Antique Suzani Textile Pillow

$725.00

Antique Suzani Textile Pillow

$725.00

Vintage Indigo Textile Pillow

$450.00

Vintage Indigo Textile Pillow

$450.00

Vintage Turkish Kilm

$950.00

Vintage Turkish Kilm

$950.00

Vintage Faded Indigo Textile Pillow

$625.00

Vintage Faded Indigo Textile Pillow

$625.00

Vintage Indonesian Ikat Textile Pillow

$1,275.00

Vintage Indonesian Ikat Textile Pillow

$1,275.00

Vintage African Indigo Textile Pillow

$650.00

Vintage African Indigo Textile Pillow

$650.00

Vintage Indonesian Embroidery Textile Pillow

$575.00

Vintage Indonesian Embroidery Textile Pillow

$575.00

Antique Printed Linen Textile Pillow

$750.00

Antique Printed Linen Textile Pillow

$750.00

Vintage Central Asia Textiles Pillow

$875.00

Vintage Central Asia Textiles Pillow

$875.00

Vintage Indigo Texile Pillow

$525.00

Vintage Indigo Texile Pillow

$525.00

Antique Indonesian Indigo Ikat Textile Pillow

$775.00

Antique Indonesian Indigo Ikat Textile Pillow

$775.00

Vintage Indonesian Textile Pillow

$650.00

Vintage Indonesian Textile Pillow

$650.00

Vintage Persian Hand-Blocked Textile Pillow

$675.00

Vintage Persian Hand-Blocked Textile Pillow

$675.00

Indonesian Indigo Lumbar Pillow

$675.00

Indonesian Indigo Lumbar Pillow

$675.00

18th Century Turkish Embroidered Pillow

$775.00

18th Century Turkish Embroidered Pillow

$775.00

Vintage African Indigo Textile Pillow

$650.00

Vintage African Indigo Textile Pillow

$650.00

Vintage Central Asia Textile Pillow

$725.00

Vintage Central Asia Textile Pillow

$725.00

Vintage Indonesian Batik Large Lumbar Pillow

$1,050.00

Vintage Indonesian Batik Large Lumbar Pillow

$1,050.00

Vintage Indigo and Embroidery Pillow

$625.00

Vintage Indigo and Embroidery Pillow

$625.00

Vintage Indigo Textile Pillow

$625.00

Vintage Indigo Textile Pillow

$625.00

Antique Central Asia Textile Pillow

$775.00

Antique Central Asia Textile Pillow

$775.00

Vintage Indigo Embroidery Pillow

$725.00

Vintage Indigo Embroidery Pillow

$725.00

Vintage African Indigo Textile Pillow

$675.00

Vintage African Indigo Textile Pillow

$675.00

Vintage Indonesian Embroidery Textile Pillow

$575.00

Vintage Indonesian Embroidery Textile Pillow

$575.00

Vintage Central Asia Embroidery Textile Pillow

$725.00

Vintage Central Asia Embroidery Textile Pillow

$725.00

Vintage Guatemalan Textile Pillow

$575.00

Vintage Guatemalan Textile Pillow

$575.00

19th Century Turkish Embroidered Textile Pillow

$950.00

19th Century Turkish Embroidered Textile Pillow

$950.00

Vintage Central Asia Textile Lumbar Pillow

$685.00

Vintage Central Asia Textile Lumbar Pillow

$685.00

Vintage Central Asia Textile Lumbar Pillow

$675.00

Vintage Central Asia Textile Lumbar Pillow

$675.00

Indonesian Indigo Pillow

$750.00

Indonesian Indigo Pillow

$750.00

Vintage Moroccan Embroidery Textile Pillow

$525.00

Vintage Moroccan Embroidery Textile Pillow

$525.00

Antique Indonesian Textile Pillow

$750.00

Antique Indonesian Textile Pillow

$750.00

Antique African Textile Pillow

$725.00

Antique African Textile Pillow

$725.00

Rare 19th Century Silk Embroidery Textile Pillow

$2,150.00

Rare 19th Century Silk Embroidery Textile Pillow

$2,150.00

Viewing all |  View 12 items per page